Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Zespole Administracyjnym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Administracyjnym w WFOŚiGW w Łodzi
Dane jednostki:
Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:      90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon:    42  663 41 00

Stanowisko: Inspektor w Zespole Administracyjnym w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy
: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 14 maja 2013 r.

Termin składania dokumentów: 27 maja 2013 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie wyższe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • pożądany co najmniej 6 miesięczny staż pracy,
 • znajomość obsługi komputera - obsługa pakietu MS Office i sprzętu biurowego,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność syntezy i analizy informacji,
 • efektywne radzenie sobie ze zmianami oraz sytuacjami stresowymi,
 • kreatywność, samodyscyplina,
 • obowiązkowość sumienność, uczciwość,
 • znakomite zdolności komunikacyjne.

Cechy osobowości:
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
 • obsługa techniczno-administracyjna posiedzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi,
 • przygotowywanie materiałów, informacji oraz pism dotyczących spraw obsługiwanych przez Zespół Administracyjny,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • prowadzenie kancelarii,
 • prowadzenie sekretariatów członków Zarządu,
 • nadzór nad realizacją zawartych umów kupna/sprzedaży lub wykonania usługi,
 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych dotyczących funkcjonowania Funduszu i gospodarowania mieniem.

Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys,
3.    wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,
6.    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektor w Zespole Administracyjnym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2013 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr  tel. 42 6634184 od Pana Daniela Arciszewskiego

Uwagi:
 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)"

Do pobrania:

kwestionariusz osobowy

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.